Algemeen nut beogend doel.

Stichting Vegas Strings heeft een culturele ANBI status. 
 Als particulier stelt onze culturele ANBI status u in staat om uw gift 1.25 keer af te trekken van uw inkomstenbelasting. Wilt u ons steunen als onderneming onder vennootschapsbelasting dan kunt u de gift zelfs tot 1.5 keer van uw omzetbelasting aftrekken. Lees hier meer over de details.

 

Meerjarige prognose

Zuidsingel 113

1241 EL Kortenhoef

e-mail: vegasstrings@gmail.com

telefoon: 0651892737

 

Inhoud

 

Voorwoord van de voorzitter

1.Verslag van het bestuur

1.2Activiteiten

  1. Toekomst
  2. Organisatie

3.1 Bestuur

  1. Jaarrekening (kan op aanvraag worden ingezien)
  2. Begroting (kan op aanvraag worden ingezien)

 

Voorwoord van de voorzitter

 

Op 11 oktober is Vegas Strings Orchestra een stichting geworden onder de naam stichting Vegas Strings.

 

Met de steeds duidelijker wordende vraag naar concerten van de Vegas Strings werd het ook steeds duidelijker dat de organisatie in een goede structuur geplaatst moest worden.

 

Met de start op 14 januari van ons eerste concert van het jaar zijn we direct goed van start gegaan. We hadden ons voorgenomen in 2017 om meer concerten te willen geven en dit zelf te gaan organiseren en dat is ons gelukt met 4 concerten in 2018. Twee van deze concerten stonden in het teken van het begeleiden van verschillende koren.

Voor 2019 vervolgen we het ingeslagen pad en willen we dit aantal verhogen.

 

Met het oprichten van de stichting is ook de behoefte aan een ANBI-status ontstaan. Wij willen ons met deze status gaan onderscheiden in de richting naar jonge musici. In een steeds schraler wordend muziek-landschap wordt het voor jeugdige musici daarmee ook moeilijker om ervaring op te doen in de uitvoeringspraktijk. Wij geven hen de kans om die ervaring bij ons te komen opdoen in het mee-repeteren en spelen op onze concerten. Wij zijn hier ondertussen mee begonnen en op ons geplande concert op 20 januari 2019 in Amersfoort, zullen er twee jeugdige musici met ons meespelen. Zij hebben ondertussen de eerste repetitie hiervoor al gehad.

 

We verheugen ons als stichting Vegas Strings, ons blijvend in te zetten op cultuurgebied en u in het komende seizoen daarbij weer te mogen begroeten.

 

Pieter van den Dolder

Voorzitter

 

 

 

1.            Verslag van het bestuur

 

Ons nieuwjaarsconcert in 2018 was direct een verbinding tussen muziek en nieuwe zaal om voor beiden de mogelijkheden hiervan te ontdekken. Deze twee nieuwe entiteiten bracht ook nieuw publiek naar concert en zaal. Nieuw publiek wat ons duidelijk maakte hoe groot de behoefte is aan de muziek die Vegas Strings ten gehore brengt.

Als Vegas Strings werken wij ook samen met anderen en worden ook ingehuurd om koren te begeleiden. Op 12 maart hebben we het jubilerende koor ‘Fun 4 all’ begeleid en voor een meer dan uitverkochte zaal in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum gespeeld. Het Gemend koor Wijdemeren heeft op 28 oktober haar 70-jarig jubileum gevierd en hierbij zich laten begeleiden door de strijkers van Vegas Strings. Voor een volle kerk in Nederhorst den Berg is er een prachtig concert gegeven met een invulling van klassieke muziek.

 

Door gebiedsontwikkeling was het gebruikelijke podium en plaats voor openingsevenement  van het culturele seizoen in Loosdrecht niet beschikbaar. Hierdoor kwam het hele evenement op losse schroeven te staan. Met een plaatselijke ondernemer die dit ook niet ongemoeid liet, is de organisatie van Vegas Strings gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch een invulling voor dit evenement te zoeken. Door een zeer kleine organisatie is er de hele zomer hard gewerkt om dit mogelijk te maken en heeft de invulling die Vegas Strings hieraan geeft, kunnen plaatsvinden op een nieuwe locatie.

Dit heeft het publiek goed opgepakt waardoor de eerste stappen alweer konden worden gezet voor het laten plaatsvinden van deze opening in het seizoen van 2019.

 

Met het oprichten van de stichting is ook de behoefte aan een ANBI-status ontstaan. Een status die het zowel voor donateurs fiscaal aantrekkelijk maakt om de stichting te kunnen steunen als ook voor de stichting zelf om meer uiting aan zijn doel te kunnen geven, het organiseren van concerten met medewerking van jonge musici.

 

De organisatie heeft contact gelegd buiten de eigen regio en heeft een duidelijke lijn uitgezet in de realisatie van meer concerten. Zij is hier creatief in met Vegas Strings financieel vriendelijker in te zetten door het orkest ook in een kleinere bezetting te laten spelen. Dit heeft geresulteerd in een concert in Rijs (Friesland) op 21 oktober met deze kleine bezetting. Het plaatselijke publiek was erg enthousiast door de gebrachte muziek en uitvoeringsniveau. Hierdoor kan er op 27 januari 2019 invulling gegeven worden aan een mid-winterconcert op deze locatie.

1.2         Activiteiten

 

Op 6 januari ’18 heeft Vegas Strings een nieuwjaarsconcert gegeven in theater Santbergen in Hilversum. Door met de organisator van toneelvoorstellingen in dit theater in contact te komen is er besloten om de eigenaar van het theater te bewegen om dit nieuwjaarsconcert in het theater te organiseren. Eigenaar was de mening toegedaan dat de theaterzaal niet geschikt zou zijn voor concerten. De zaal heeft een capaciteit van 90 personen publiek en zat vol. Eigenaar was aangenaam verrast door het gebodene en staat open voor meerdere concerten op deze locatie.

 

Op 12 maart heeft Vegas Strings het jubilerende koor ‘Fun4all’ begeleid. Het concert vond plaats in het Muziekcentrum van de Omroep. De zaalbezetting is 400 personen en was uitverkocht. Koor ‘Fun4all’ werkt graag samen met Vegas Strings door de flexibele inzet en kwaliteit van het orkest.

 

Op 2 september heeft Vegas Strings het culturele seizoen geopend in Loosdrecht. In samenwerking met restaurant Najade heeft zij het wegvallende podium vanwege bouwwerkzaamheden weten op te vangen door het concert te geven op de locatie van het restaurant. Het restaurant heeft belangeloos haar locatie ter beschikking gesteld. Vegas Strings heeft, door het wegvallen van het evenement en daarmee zijn organisatie, zelf de organisatie voor dit evenement op zich genomen. Het concert werd opgeluisterd door de medewerking van tenor Jeroen Bik die enkele aria’s uit het opera- en operettegenre heeft gezongen naast het eigen repertoire van Vegas Strings. Nadien kon de concertbezoeker gebruik maken van een mediterrane barbecue die werd verzorgd door restaurant Najade.

 

Op 21 oktober heeft een kleinere bezetting van Vegas Strings een try-out gegeven op een nieuw te ontwikkelen concertlocatie in het Friese Rijs. Deze bezetting bestond uit 7 personen, strijkkwartet met piano, bas en drums. In de aangrenzende kapel van het hotel is het concert verzorgd voor 60 personen. Deze try-out is gegeven om het mid-winterconcert van 27 januari op dezelfde locatie met Vegas Strings onder de aandacht te brengen.

 

Op 28 oktober was er een eerste samenwerking met ‘Gemengd koor Wijdemeren’ ter gelegenheid van hun 70 jarig jubileum. Een concert met klassieke muziek wat heeft plaats gevonden in de Katholieke kerk in Nederhorst den Berg. Deze samenwerking is goed bevallen en gaat voortzetting krijgen. Aan dit concert hebben alleen de strijkers van Vegas Strings meegewerkt.

 

2. Toekomst

 

Vegas Strings ontwikkelt zelf programma’s en voert deze uit in samenwerking. De organisatie is altijd zelf-ontwikkelend bezig geweest en heeft dit tot op heden zonder subsidie weten te doen.

De recette van de kaartverkoop zorgt in eerste instantie voor de mogelijkheid om concerten te kunnen organiseren en kosten hiervoor te kunnen betalen.

Het vermogen wat we op die manier proberen te vergaren komt op de bankrekening van de Stichting en wordt ingezet om meer concerten te kunnen geven. Per locatie wordt daarbij gekeken naar de bezetting van het orkest en de benodigdheden om dit concert te kunnen laten plaatsvinden. Denk hierbij aan de kosten voor verlichting, bladmuziek maar ook aan eventuele elektrische versterking als microfoons.

 

Organisatie van concerten wordt verzorgd door het bestuur van de stichting Vegas Strings waarin de muzikale organisatie bij de voorzitter ligt. Locatie bepaling, pr en marketing wordt verzorgd door de penningmeester en secretaris van de stichting.

 

Ons artistieke beleid richten we op het genre muziek wat we onder de aandacht willen brengen. Muziek die steeds meer naar de achtergrond wordt gedrongen en daarmee vergeten dreigt te raken. Elk concert wat we geven bestaat uit een mix van de muziekgenres: ‘the american songbook’, filmmuziek, tango en jazz. Hierbij wordt tevens gekeken naar de sfeer waarin het concert moet passen en een evenwichtige programmering van de te spelen composities.

 

Ons doel is om 10 à 15 concerten per jaar te organiseren en hier talentontwikkeling van jeugdige strijkers bij in te zetten. Het jeugdige talent kan zich hierbij ontwikkelen in het opdoen van ervaring met deze muziek en de uitvoeringspraktijk ervan. Wij kijken hier in brede zin naar en gaan daarbij ook samenwerkingsverbanden aan met blazers en koren om op die manier een zo’n divers mogelijke ervaring te kunnen bieden.

 

Wij leggen contact met de exploitanten van zalen om de mogelijkheden, beschikbaarheid en kosten hiervan te bekijken. Hier proberen we de exploitant bij te betrekken om van zijn kant te investeren in de promotie van deze concerten. Naast dat we contacten leggen in de eigen regio (Midden Nederland), kijken we hier ook landelijk naar en hebben we activiteiten ontplooid in Friesland en Gelderland. Tevens benaderen we fondsen om geld hiervoor te verwerven en enthousiasmeren we ons publiek (website, social media, concerten) om donateur te worden.

 

 

3. Organisatie

 

Naam: Stichting Vegas Strings

RSIN: 859246371

Postadres: Zuidsingel 113, 1241EL Kortenhoef

Telefoon: 06 4030 1540

KVK: 72814802

www.vegasstrings.nl 

Info@vegasstrings.nl

 

 

3.1 Bestuur

 

Voorzitter: Pieter van den Dolder

                   Schouw 18, 1231SH Loosdrecht

 

Penningmeester: Désirée Wijma

                              Poortersdreef 109, 3824DM Amersfoort

 

Secretaris: H.J.D. Bik

                          Poortersdreef 109 3824DM Amersfoort

 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in zeggenschap over het vermogen van de instelling en hebben ieder evenveel stemrecht.

 

Handelingsbevoegdheden van de bestuursleden, zoals vastgelegd in de statuten zijn het besturen van de stichting. Alleen met algemene stemmen van de in functie zijnde bestuurders mag een overeenkomst worden aangegaan tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Dit geldt ook voor het aangaan van een overeenkomst waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.